CMK voor het voortgezet onderwijs

In Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 wordt een eerste stap gemaakt in het voortgezet onderwijs, te beginnen bij het vmbo. Net als voor het primair onderwijs gaat het programma CMK voor het voortgezet onderwijs opgebouwd worden vanuit de dagelijkse praktijk. De vmbo-leerling krijgt zelf een belangrijke rol in de ontwikkeling van het eigen cultuureducatie programma op de school.

cmk vmbo

Door verschillende pilotprojecten op te starten onderzoekt Cultuur Oost samen met scholen, cultuuraanbieders en cultuurpunten hoe vmbo-scholen in Gelderland het best begeleid kunnen worden richting een ontwikkeling op het gebied van cultuureducatie.

Aanleiding

Vanaf juni 2020 zijn er gesprekken gevoerd met de cultuurpunten in Gelderland over hun samenwerking met het voortgezet onderwijs. Vanuit het vmbo is een groeiende vraag naar verdieping in cultuureducatie en daarbij staan twee thema’s centraal:

  • Hoe breng je een doorgaande leerlijn aan in cultuureducatie op een middelbare school?
  • Hoe sluit je goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen?

Doelen en resultaten

Er worden drie doelen nagestreefd in CMK 2021-2024 voor het voortgezet onderwijs:

  1. De vmbo-school kijkt in de spiegel op het gebied van cultuureducatie. Wat is de visie van de school op cultuureducatie? Hoe kan deze visie handen en voeten krijgen in de school door bijhorende deskundigheid, programma en samenwerking?
  2. De vmbo-school verruimt de blik naar buiten. Welke samenwerkingen zijn er op het gebied van cultuureducatie? Wat heeft de regio de school te bieden aan kunst en cultuur?
  3. De vmbo-school gaat concreet aan de slag met het cultuureducatie programma. Hoe ziet het programma van de leerlingen eruit? Hoe sluit de visie van de school en de samenwerking met partijen uit de regio hierop aan?

Deelnemende culturele partners leveren op basis van de vraag van de vmbo-school een relevante bijdrage aan het ontwerp en/of de invulling. Cultuuraanbieders werken in de vorm van co-creatie samen met de school. Deelname aan CMK levert de school een concreet eindproduct in de cultuureducatie op: een les, project, lessenserie of leerlijn die samen met de cultuuraanbieder op lange termijn aan meerdere klassen aangeboden kan worden. Daarnaast leren docenten hoe ze cultuureducatie kunnen borgen in hun de lesprogramma’s van de verschillende vaksecties.

Aanpak

In de Gelderse aanpak van Cultuureducatie met Kwaliteit kiest Cultuur Oost ervoor om in te zetten op co-creatie tussen school en aanbieder met elementen uit Design Thinking. Vmbo-scholen kiezen een culturele aanbieder en werken in co-creatie aan een cultureel programma. De werkwijze is vraaggericht. Voor een verduurzaming van cultuureducatie in de school is het belangrijk dat docenten werken aan draagvlak binnen de teams. Als een school behoefte heeft de koppeling te maken met buitenschoolse cultuureducatie behoort dat tot de mogelijkheden. De intensiteit van een dergelijk CMK-traject via Cultuur Oost kan variëren.

Scholen kunnen kiezen uit drie sporen: kennismaken, experimenteren of verdiepen. Elke spoor kent zijn eigen intensiteit en mate van leerling betrokkenheid.

Spoor 1: Kennismaken
Bij kennismaken werkt een school in een korte periode (maximaal 6 maanden) met een voor hen nieuwe culturele aanbieder en worden twee tot drie lessen ontworpen en uitgevoerd binnen het onderwijsprogramma, de leerling geeft feedback op de les die daarna eventueel aangepast wordt.

Spoor 2: Experimenteren
In spoor experimenteren werkt een school een langere periode samen met een aanbieder (maximaal een jaar) en wordt er samen met de leerling in co-creatie een lessenreeks of een projectweek ontworpen.

Spoor 3: Verdiepen
Het verdiepingsspoor houdt een tweejarige samenwerking in waarin leerlingen samen met een cultuuraanbieder werken aan een leerlijn/programma, het eigenaarschap van dit project ligt zoveel mogelijk bij de leerling, terwijl docenten zich gelijktijdig ontwikkelen in hun deskundigheid, bijvoorbeeld in een visietraject of door het volgen van cursussen.

In alle gevallen levert deelname aan CMK de school een concreet eindproduct in de cultuureducatie op: een les, project, lessenserie of leerlijn die samen met de cultuuraanbieder aan volgende klassen aangeboden kan worden.

Meer weten?

Ben je als vmbo-school geïnteresseerd in deelname aan CMK? Neem dan contact op met Marjon Buning.

Topics

VO
Marjon Buning

Door

Marjon Buning

Samen werken aan goede cultuureducatie voor iedere jongere in Gelderland! Daar zet ik me als adviseur voor het VO en het MBO graag voor in.

Stel een vraag