Deelnemen aan CMK 2021-2024

Met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) streeft de overheid naar een kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het primair onderwijs. Dit programma, dat in 2013 begon, wordt tot en met de zomer van 2021 verdiept en verbreed en vanaf september 2021 opnieuw voor vier jaar voortgezet.

schooltassen

CMK is een landelijk programma van het Ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA, in samenwerking met lokale partners. Cultuur Oost faciliteert en coördineert het programma in Gelderland, met uitzondering van de vier grote steden: Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn en Ede.

In mei publiceerde het Fonds voor Cultuurparticipatie de subsidieregeling voor de nieuwe periode CMK, een samenvatting daarvan vind je hier. Wat dat precies betekent voor Gelderse scholen, zetten we graag voor je op een rijtje.

CMK 2021-2024 werkt aan:

  • De kwaliteitsverbetering van cultuureducatie op basisscholen en op scholen voor speciaal onderwijs.
  • Een duurzaam programma voor elke school waarin kwaliteitsverbetering van cultuureducatie centraal staat, passend binnen visie en mogelijkheden van de individuele school. Dit programma wordt ontwikkeld in samenwerking met de culturele omgeving van de school en is verankerd in het curriculum en het schoolbeleid.
  • Het bereiken van meer scholen met een achterstandsscore of scholen in gebieden met een cultuurarme omgeving.
  • Curriculumvernieuwing op het gebied van cultuureducatie, dit is een vast onderdeel in het projectplan van de school.
  • Deskundigheidsbevordering van leraren en educatief medewerkers.
  • Kennisdeling, zowel lokaal als regionaal.

Wat willen we in Gelderland?

Het accent ligt op kansengelijkheid. Waar je ook woont of op school zit, we werken aan goed cultuuronderwijs voor alle kinderen en jongeren in Gelderland. In het kader van kansengelijkheid onderzoeken we bovendien hoe we kinderen de kans kunnen geven aansluitend op binnenschoolse activiteiten door te stromen naar passend buitenschools aanbod. We kijken waar lokaal belangstelling is en of we hiervoor pilots kunnen ontwikkelen.

Waar ligt de nadruk?

De autonomie en ontwikkelvragen van de school komen in CMK 2021-2024 centraal te staan. Wat is er nodig om cultuureducatie een betekenisvolle en duurzame plek te geven op een school?

Hiervoor ontwikkelen we samen met 5 Cultuurpunten (Coördinatiepunten Cultuureducatie) een eenduidige, Gelderse werkwijze voor de begeleiding van scholen: de Route Cultuureducatie. Deze route is gebaseerd op ervaringen opgedaan in de afgelopen acht jaar CMK. Cultuur Oost en de cultuurpunten trekken hierin samen op.  Omdat de vraag van de school centraal staat en niet de route zelf, biedt dit ruimte voor eigen inhoud, lokaal opgedane expertise en een sterke focus op de individuele school.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

De school start na een intake vanuit de huidige situatie. Het maakt niet uit of je al eerder aan CMK deelnam, of een nieuwe school bent. Om inzicht te krijgen in waar je als school staat op het gebied van cultuureducatie en waar je binnen CMK 2021-2024 mee aan de slag wilt gaan, maken we gebruik van het landelijke instrument EVI. EVI brengt de volgende vier gebieden in kaart:

  1. Visie (op cultuureducatie)
  2. Deskundigheid (van alle betrokkenen bij cultuureducatie op school)
  3. Samenhangend programma
  4. Samenwerking (met je culturele omgeving)

De ontwikkelstappen verwerkt de school vervolgens in een eigen beknopt projectplan, dat de basis is voor CMK 2021-2024. Op basis van het projectplan ontvangt de school een financiële bijdrage voor de uitvoering ervan. De projectperiode duurt maximaal 4 jaar, met een tussenevaluatie van de benoemde ontwikkelwensen na twee jaar. Alle scholen worden begeleid, door een adviseur van Cultuur Oost, een lokaal Coördinatiepunt Cultuureducatie of een cultuurcoach. Hoe groot of hoe klein het projectplan is, hangt af van de ambitie van de school.

Welke scholen kunnen meedoen?

Alle basisscholen in Gelderland kunnen deelnemen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Scholen in de gemeenten Arnhem, Apeldoorn, Ede en Nijmegen doen mee via het CMK-programma in hun eigen stad. We onderscheiden drie groepen scholen:

  1. Nieuwe scholen in het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs
    In deze groep zien wij met name kansen voor de verbinding van cultuureducatie met achterstandsproblematiek. Dit hoeft uiteraard niet het geval te zijn, iedere school kiest immers zijn eigen ontwikkelpunten. Scholen uit gebieden met een cultuurarme omgeving nodigen we nadrukkelijk uit voor deelname.
  1. CMK-scholen die door willen gaan
    Deze groep noemen we de onderhoudsgroep. De begeleiding van deze scholen is aangepast op hun bekendheid met het werken binnen CMK. Ook deze scholen volgen de Gelderse Route Cultuureducatie en vullen EVI in, ter ondersteuning van de ontwikkeling die de school de komende vier jaar wil maken.
  1. PO-scholen en VO-scholen met een innovatievraag
    CMK 2021-2024 kent ook nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen een beperkt aantal scholen uit het voortgezet onderwijs deelnemen en is er de mogelijkheid om verbinding te leggen tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie (denk bijvoorbeeld aan Integrale Kindcentra en Brede scholen). Voor deze nieuwe mogelijkheden werken we met gerichte pilots. Heb je hier als school belangstelling voor, laat het ons dan weten!

Hoe doe je mee?

Laat ons weten of je interesse hebt om binnen CMK 2021-2024 aan de slag te gaan met cultuureducatie op jouw school. Doe dit via dit formulier. Daarna start het traject met een intakegesprek. Je kunt als zelfstandige school deelnemen, of gezamenlijk onder de vlag van een schoolbestuur, een lokale coördinator cultuureducatie of een cultuurcoach. Die keuze kun je ook later nog maken, onze adviseur kan je daarin begeleiden als je dat wil.

Wil je meer weten?

Hou voor meer informatie over CMK 2021-2024 deze site in de gaten en natuurlijk kun je ook terecht bij de voor jou bekende adviseur CMK van Cultuur Oost.

Het tijdspad

  • 1 november 2020: Cultuur Oost dient als penvoerder voor het Gelderse programma CMK een plan in bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.
  • Februari 2021: het Fonds voor Cultuurparticipatie bericht over de honorering van het Gelderse projectplan.
  • De nieuwe periode CMK gaat op alle scholen van start in schooljaar 2021-2022.
Francien Simons

Door

Francien Simons

Francien is programmacoördinator van CMK Gelderland, in die functie faciliteert zij de basis voor goed cultuuronderwijs in Gelderland.

Stel een vraag