Focus op Speciaal Onderwijs

Het Speciaal Onderwijs heeft een eigen plek binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit Gelderland. Omdat deze doelgroep om maatwerk vraagt, is er binnen CMK Gelderland extra aandacht voor. Scholen en cultuurpunten in Gelderland kunnen gebruik maken van extra diensten en adviezen van de adviseur speciaal onderwijs van Cultuur Oost. Irene Flapper sprak een aantal projectleiders die in de periode 2017-2021 daar gebruik van gemaakt hebben.

CMK SO overzicht

Art4Succes vergroot zelfvertrouwen
Vijftien leerlingen van SO scholen de Ziel, het Bariet en Hamaland deden mee aan het project Art4Succes, een project voor kinderen uit het speciaal onderwijs van 9 tot 14 jaar. Art4Success heeft als doel om het zelfvertrouwen van kinderen, middels kunstlessen, te vergroten. Dit project is gebaseerd op het landelijke sportproject Playing for Success.

Lees verder

Deskundigheidstraining in muziek
De directie en de icc’ers van De Rabot wilden graag meer muziekonderwijs op hun school. ‘Muziekonderwijs is belangrijk omdat op die manier muzikale talenten of liefde voor muziek worden ontdekt en ontwikkeld. Ook leren kinderen samen te werken en naar elkaar te luisteren en het geeft ontspanning en plezier,’ aldus directeur Lianne Lindemans.

Lees verder

Integratie van EMB-leerlingen binnen actief muziekonderwijs aan ZML-leerlingen
Jacqueline van Koolwijk is muziektherapeut en CMK-projectleider op de School De Kom in Druten. Deze school is onderdeel van de Punt Speciaal Scholengroep. Op De Kom geeft Jacqueline twee keer per jaar een blok van vijf muzieklessen in de klas met behulp van elektronische hulpmiddelen en andere muziekinstrumenten.

Lees verder

Haal kunstvakdocenten je school binnen!
Nico Teunissen is projectleider bij De Onderwijsspecialisten. Hij heeft zich in de afgelopen CMK-periode gericht op de samenwerking tussen vier SO-scholen, de icc’ers en cultuurpunten. Binnen de eerste CMK–ronde hebben de SO Cluster 4 scholen De Fonkel in Ede, De Vaart in Oosterbeek, De Ommezwaai en De Brouwerij in Arnhem gewerkt met externe kunst- en cultuuraanbieders om structurele contacten met externe partners op gang te brengen en te borgen. Binnen de tweede CMK–ronde stond het vaststellen van een schoolspecifiek kunst- en cultuurbeleid centraal. Hierin was de ambitie om de kunst- en cultuurvakken een daadwerkelijke plek te geven binnen het totale curriculum van de scholen.

Lees verder

Rappen in de klas
Iris Cucaro, CMK-projectleider van Cultuurpunt Amphion vertelt: ‘We spelen natuurlijk graag een rol in het versterken van cultuureducatie op scholen. We zien dat er een transitie gaande is waarbij scholen cultuureducatie en creativiteit herwaarderen. Als culturele instelling moeten we ons hard maken voor kunst en cultuur op school en dit stimuleren. Want hoe zorg je er nu voor dat er weer een stevig cultuureducatiebeleid gevoerd wordt en dit binding heeft met het buitenschoolse aanbod? Daar helpt CMK ook bij. SBO scholen moeten zich steeds meer richten op ervarend leren, kunstonderwijs is daar bij uitstek geschikt voor.’

Lees verder

Sterrentijd voor alle kinderen
Miriam Reeders is docent op SBO ’t Sterrenbos in Dieren en is afgelopen schooljaar gestart met het CMK-project Sterrentijd. Van huis uit is ze theatermaker en beeldend docent. Miriam geeft aan dat creativiteit, onderzoekend en ontwerpend leren centraal staan binnen het project: Wat ga ik onderzoeken en waarom? Wat is de onderzoeksvraag? Hoe kan ik iets maken (een prototype) en het ook presenteren? Hoe maak ik dan een planning? Dit zijn vragen waar kinderen over nadenken tijdens de lessen van Sterrentijd. De lessen worden vier middagen aangeboden door verschillende docenten. Alle klassen binnen de school participeren mee in het project.

Lees verder

Topics

Interview Speciaal Onderwijs