Haal kunstvakdocenten je school binnen!  

Nico Teunissen is projectleider bij De Onderwijsspecialisten. Hij heeft zich in de afgelopen CMK-periode gericht op de samenwerking tussen vier SO-scholen, de icc’ers en cultuurpunten. Binnen de eerste CMKronde hebben de SO Cluster 4 scholen De Fonkel in Ede, De Vaart in Oosterbeek, De Ommezwaai en De Brouwerij in Arnhem gewerkt met externe kunst- en cultuuraanbieders om structurele contacten met externe partners op gang te brengen en te borgen. Binnen de tweede CMKronde stond het vaststellen van een schoolspecifiek kunst- en cultuurbeleid centraal. Hierin was de ambitie om de kunst- en cultuurvakken een daadwerkelijke plek te geven binnen het totale curriculum van de scholen.  

De Fonkel (SummerScool) – Cypher

Muziekclip van De Fonkel

De inzet van kunst- en cultuur zorgt er volgens Nico voor dat het onderwijs boeiender en interessanter wordt voor kinderen van Cluster 4 scholen. Dit sluit naadloos aan bij het bovenschoolse strategische visieplan Sport & Cultuur ’18-’21 van De Onderwijsspecialisten. Op deze vier scholen is veel ervaring opgedaan in de praktijk. Om het project verder vorm te geven werden er gesprekken gevoerd met de directieleden en de icc’ers van de scholen. Er worden aan het personeel trainingen aangeboden door deskundigen uit het netwerk. ‘Train the Trainer’ is hierbij het uitgangspunt: je wordt getraind door een trainer, dusdanig dat je het getrainde daarna ook kan overbrengen op een ander.  

Draagvlak

Nico: ‘Het inzicht dat ik in CMK 2017-2021 heb verworven is dat we andere mensen nodig hebben om ons onderwijs nog beter te maken. Het draagvlak bij de vier scholen die met dit project hebben meegedaan is echt vergroot, omdat zij steeds meer zien wat het oplevert. Je ziet dat door CMK de schoolcultuur langzaam aan het veranderen is. Dat gaat stapje voor stapje. Kunst en cultuur worden steeds iets meer van de hele school. Iedereen is nu zo enthousiast en daar is CMK een hele belangrijke voorwaarde voor geweest.’ 

De Fonkel (SummerSCool) – Cypher
Artistiek projectleider: Jeffrey Neijs
Produced & Mixed by: Tom
Visuals & Edit: Starlife Vision
De leerlingen zijn begeleid door: Dilla, Samir, Vincent & Jip.

Samenwerking

In CMK 2017-2021 zijn scholen het belang van kunst en cultuur steeds meer gaan erkennen vertelt Nico. ‘De culturele instellingen waar we mee samenwerken weten steeds beter hun weg naar de school te vinden, en andersom ook. Er ontstaat een echt ‘partnership’ en dat is wat ik ook voor ogen had. Een mooi voorbeeld is Cultuurpunt Amphion: zij krijgen steeds meer een rol binnen de scholen. Ze trainen de docenten heel goed en houden continu een vinger aan de pols. De scholen en de cultuurpunten weten elkaar te vinden: er komt vertrouwen over en weer.’  

‘De focus ligt ook op het inspireren van docenten door mensen uit verschillende werelden naar het onderwijs te halen. Daar blijven we cultuurpunten en ‘vreemde vrienden’ bij nodig hebben. Daardoor wordt het netwerk om de scholen heen steeds groter. In het kader van het lerarentekort zijn docenten ook steeds positiever als er andere mensen de school in komen. Docenten merken dat de kunstvakdocenten ook inspireren. De culturele projecten maken de kinderen trots en daarmee ook de docenten.’

‘Ik had achteraf niks anders willen doen. Ik blijf altijd die verbindende rol spelen tussen alle partijen.’

Borging

Nico: ‘Bovenschools hebben we een beleids-, kaderbrief en daarin staat wat we moeten doen om te werken aan de competenties van onze kinderen en jongeren. Sport, kunst en cultuur zijn hier ook onderdeel van en dit wordt ook besproken in onze teamoverleggen. Borging betekent voor mij niet dat je een visie vastlegt in een beleidsstuk, maar dat je het er met elkaar over blijft hebben in vergaderingen. Dit doen wij door praktijkverhalen met elkaar te delen.’  

Evaluatie

Het meest tevreden is Nico over de structurele partnerships die bijna helemaal rond zijn en dat er duurzame samenwerkingscontracten ondertekend zijn met de cultuurpunten. De meerwaarde van kunst en cultuur op school is geen discussiepunt meer en dat is heel waardevol, vindt hij. Nico: ‘Ik had achteraf niks anders willen doen. Ik blijf altijd die verbindende rol spelen tussen alle partijen.’ 

De Ommezwaai (SummerSCool) – Wij Doen Iets
Een samenwerking van: De Onderwijsspecialisten, Onderwijskunst, Ommezwaai, School Of Heart Knocks, School Of Hard Beats, DR Productions, Zieke Docenten
Video en edit: Divano Rommers
Rap en opnames: Georgios Lazakis
Muziekproductie: Joram Kroon
Mix: Georgios Lazakis & Joram Kroon

CMK 2021-2024

Nico wil de scholen zo zelfstandig mogelijk hiermee verder laten gaan en dat geldt ook voor de andere scholen van De Onderwijsspecialisten. ‘Wij willen als stafdiensten een meer terugtrekkende beweging maken, want we vinden dat de scholen echt regionaal de verbinding met de kunstencentra moeten aangaan. We zijn echt bezig met het anders organiseren van ons onderwijs en daar ben ik de kartrekker van.’ 

Tips voor andere scholen

Je moet er in je onderwijs voor zorgen dat je mensen in huis hebt die de taal van de kinderen spreken, letterlijk en figuurlijk. Als je dit ook nog combineert met sport, kunst en cultuur heeft dit een ontzettend grote meerwaarde. Kinderen aanspreken op wat ze kunnen is erg belangrijk. ‘Voor het starten met CMK zou ik niet beginnen met het schrijven van beleidsplannen, maar samenwerkingen zoeken met partners waar je vertrouwen in hebt. Ga gewoon aan de slag. Stuur al werkende je plan bij’, aldus Nico.

tekst: Irene Flapper  

Topics

Interview Speciaal Onderwijs