Integratie van kunst en cultuur in verschillende vakgebieden

Vorig jaar begon basisschool de Wieling in Haalderen met het muzikale project blazersbende. Ook dit jaar doen weer twee groepen mee aan dit CMK-project. De leerlingen krijgen les van professionele muziekdocenten van De Open Academie, met als doel deze kinderen in aanraking te laten komen met instrumentale muzieklessen en ze te enthousiasmeren om hier naschools gevolg aan te geven.

Wieling

Naast de blazersbende, is basisschool De Wieling dit schooljaar begonnen met een ander CMK-pilot. Dit project combineert twee vakgebieden, namelijk drama en woordenschat. “Integratie van deze twee vakgebieden zorgt ervoor dat drama gemakkelijker onderdeel kan worden van de doorlopende leerlijn. Tevens versterkt integratie de effectiviteit van het onderwijs”, vertelt Pia Holland, directeur van basisschool De Wieling en lid van de regiegroep Cultuur met Kwaliteit Lingewaard.

Meerwaarde door integratie van vakgebieden

“Een neerlandica en dramadocente onderwijst de lessen drama en woordenschat. Deze docente van De Open Academie maakt een verhaal van een aantal vooraf bepaalde en onderwezen woorden. Aan de hand daarvan gaan de kinderen aan de slag met het uitbeelden van deze woorden. Wij hebben gemerkt dat op die manier woorden beter beklijven. Het aanbieden van drama-lessen is al een doel op zich, maar hiermee wordt tevens de woordenschat vergroot”, vertelt Holland. “Deze integratie is op meerdere vakgebieden toe te passen, zodat kunst en cultuur onderdeel worden van de leerlijn binnen de school. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan dans en rekenen. Je moet tellen om maat te houden tijdens het dansen.”

Gemeentebreed

De verschillende stichtingen in de gemeente werken samen om een evenwichtig programma voor de basisscholen op te stellen. Holland vertelt: “Wij gaan graag met de schooldirecties en de interne cultuurcoördinatoren in gesprek en proberen consensus te bereiken over het cultuuraanbod. Er moet, ook in het kader van CMK, een goed programma ontstaan dat complementair is aan wat er al op een basisschool gebeurt. We respecteren de individuele keuzes van een school. Het uiteindelijke doel is om in de vier CMK-jaren een basis neer te zetten waar wij op voort kunnen bouwen. Na die periode moeten onze leerkrachten in een bepaalde vorm door kunnen gaan met het culturele vakgebied zonder dat er externe mankracht nodig is.” Samenwerken is beter dan met elkaar concurreren, vindt Holland. “We creëren meerwaarde door onze krachten te bundelen. Op die manier hebben we de meeste middelen, de meeste mankracht en bieden we de meeste kwaliteit.”

Voortgang

Niet alle culturele vakgebieden kunnen voortgezet worden door onze leerkrachten. De blazersbende staat bijvoorbeeld onder professionele begeleiding van een vakdocent van De Open Academie. “We verwachten niet dat dit intern overgenomen kan worden, dus hier en daar zullen we na de CMK-periode toch met eigen budget of budget van De Open Academie expertise naar binnen moeten halen. De leerlingen zijn blij met dit blazers-initiatief, sommigen gaan er naschools mee door en de zaal zat helemaal vol met ouders tijdens de eindvoorstelling. Het project was dus succesvol en we hopen dit met bepaalde middelen voort te zetten. Als het gaat om de pilot drama en woordenschat, dan proberen we de leerkrachten te enthousiasmeren om hiermee aan de slag te gaan. We verplichten ze nergens toe, maar hopen dat ze vanuit hun eigen enthousiasme dit willen continueren.” De stimulans vanuit Cultuureducatie met Kwaliteit wordt door Holland gezien als het ‘vliegwieleffect’. “We zijn erg blij met de middelen die CMK ons biedt. We zien het als een impuls: de kwaliteit die we nu binnenhalen dient als basis om na de CMK-periode door te kunnen gaan op een kwalitatief hoogwaardige manier. Het versterkt de kwaliteit van ons cultuuronderwijs op de lange termijn.”

Topics

Muziek