Over CMK

Scholen, culturele aanbieders en gemeenten werken samen aan beter cultuuronderwijs. Het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit is opgebouwd vanuit de dagelijkse praktijk. Vanuit de klas dus, want daar gebeurt het. De provincie Gelderland en het Rijk financieren deze samenhangende aanpak om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Het ambitieuze programma, dat in 2013 begon, wordt tot en met 2020 verdiept en verbreed. Cultuur Oost faciliteert en coördineert het programma en zorgt voor kennis bouwen en kennis delen.

Naamsvermelding CMK en gebruik logo’s

 Gelderland gaat ervoor!

Dmy1dV9X0AARXb5

In het kort

65 Lopende projecten
405 Deelnemende scholen
75.945 Bereikte leerlingen
Kunstenaar Klein in de klas RIDT Herwijnen Foto DanielleCorbijn

Visie en werkwijze Cultuur Oost

Het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit is van onderaf -klantgericht- opgebouwd. Cultuur Oost gelooft van meet af aan dat scholen zelf het beste kunnen bepalen wat zij met cultuuronderwijs willen. Hoe zij het een plek in het lesprogramma geven en welke langetermijnambities zij willen realiseren. Het is de kunst een programma te ontwikkelen dat precies past bij de specifieke wensen van de school. De adviseurs van Cultuur Oost zijn dan ook bondgenoten in dit proces. Kunst, erfgoed, nieuwe media en vakken als taal en natuur worden met elkaar verbonden. Het werken met culturele competenties is daarvoor een mooie ingang. De lokale centra voor de kunsten en de coördinatiepunten cultuureducatie hebben hierin vanzelfsprekend een rol.

Over CMK

Communities of practice

In Communities of practice (COP’s) delen scholen en lokale projectleiders de kennis die zij opdoen. De indeling is op basis van projectdoelen, ambities en regio. Cultuur Oost zorgt voor inspiratie en informatiedeling.

Over CMK

LAB's

Binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit wordt veel kennis ontwikkeld. Ook leven nog vragen over de manieren waarop kinderen goed cultuuronderwijs kunnen krijgen. In vier leernetwerken, LAB’s genaamd, doen partners multidisciplinair onderzoek naar aspecten die cultuuronderwijs kunnen verbeteren.

Over CMK

Convenanten

Cultuuronderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, culturele instellingen en overheden. Met een lokaal convenant cultuur en onderwijs maken deze partijen samen concrete afspraken over tijd, ruimte en middelen. Cultuur Oost begeleidt gemeenten in Gelderland bij de totstandkoming van een convenant.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs, wij helpen u graag.