Totale afstemming op Montessori Kindcentrum De Plotter

Het Montessori kindcentrum de Plotter te Zutphen zoekt de verbinding en afstemming in alle elementen binnen het onderwijs. Vakken als taal en rekenen worden bijvoorbeeld niet strikt gescheiden, maar komen samen onder de paraplu van verschillende wereldse thema’s. Kinderen leren, ontdekken en ontwikkelen zich door te onderzoeken en verbindingen te leggen tussen de oplossingen die zij vinden in hun omgeving. In het pilotproject ‘Cultuureducatie, geen vak apart’ ligt de focus op het integreren van cultuureducatie en skills van de 21e eeuw in het kosmisch onderwijs.

140214DEPLOTTER122

Thematisch onderwijs

“Wij geven les op basis van thema‟s die te maken hebben met de wereld en het kind zelf”, vertelt Annemieke Eshuis, coördinator van de pilot en tevens van de middenbouw. “Ons onderwijs is opgedeeld in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw, die elk hun eigen wereldse thema‟s hebben.” Kinderen maken kennis met de onderwerpen en vormen hun eigen leervraag op basis van wat zij graag willen weten. Hiervoor is een routekaart gemaakt, waarin te vinden is hoe de kinderen het antwoord kunnen vinden op hun leervraag. Eshuis: “Zij mogen zelf weten hoe ze hun antwoord vervolgens presenteren, met bijvoorbeeld een werkstuk, schilderij of door het uit te beelden. In het hele traject mogen zij digitale middelen gebruiken, omdat zij in de toekomst deze digitale vaardigheden zeker nodig hebben.”

Creativiteit en cultuur

Vakken als taal, rekenen en begrijpend lezen worden onderwezen als onderdeel van het thema. Eshuis schetst daarbij een duidelijk voorbeeld. “In het thema „zoogdieren‟ geven we op het gebied van taal de kinderen bijvoorbeeld de opdracht bijvoeglijke naamwoorden te verzinnen voor het zelfstandig naamwoord „koe‟.” Ook kunst en cultuur wordt op deze manier verweven in het onderwijs. Naast het feit dat kinderen altijd mogen kiezen voor een creatieve uitwerking van een onderwerp, organiseert de school tevens culturele middagen die aan een thema zijn gekoppeld. Tijdens die middagen krijgen kinderen workshops, gaan zij naar diverse culturele voorstellingen en mogen zij werken met materialen in het kader van het onderwerp.

Zoeken naar afstemming

De afstemming tussen vraag en aanbod in de culturele activiteiten is zeer belangrijk voor het Montessori kindcentrum de Plotter. “De culturele activiteiten moeten aansluiten op de thema‟s, anders kunnen wij het niet meenemen in het programma. Is er een mooie voorstelling die past bij een thema dat wij later in het jaar behandelen, dan zijn wij bereid daarvoor het thema wat naar voren te halen. Wij proberen daarin – binnen onze mogelijkheden – flexibel te zijn. We sparren met betrokkenen over het verbeteren van deze afstemming,” aldus Eshuis. Alhoewel de school al veel kunst en cultuur integreerde in het onderwijs, heeft dit pilotproject ervoor gezorgd dat er een nieuw accent is komen te liggen op creatief presenteren met nieuwe middelen, dat er meer betrokkenheid en input komt van de ouders en er steeds sterkere samenwerkingen ontstaan. “Ook het sparren met de betrokkenen, zoals Hennie Groot Haar van OOG, Cultuur Oost en Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewaardeerd”, vertelt Eshuis. “We werken met veel enthousiasme aan deze pilot en zijn trots als we zien wat de kinderen bereiken met de handvatten die we ze geven.”