COP Draagvlak en eigenaarschap in de school

Deelnemers delen ervaringen over het draagvlak voor cultuureducatie in hun werkpraktijk. Waar loop je tegen aan als projectleider? Welke kennis is er al en wat kunnen we leren van elkaar? Zo bouwen we in 2 bijeenkomsten in 2019 gezamenlijk aan kennis over het onderwerp en hoe deze kennis kan bijdragen aan het versterken van eigenaarschap in de scholen.

DPC_2662

Verslag eerste bijeenkomst

Eigenaarschap en draagvlak zijn thema’s die spelen bij projectleiders CMK. Daarom organiseerde Cultuur Oost op 13 mei j.l. een Community of practise (COP) met dit thema. Tien projectleiders namen deel aan deze COP.

Bijna alle regio’s van Gelderland waren vertegenwoordigd (Veluwe, regio Arnhem, Achterhoek, regio Nijmegen). Het gezelschap was gevarieerd: icc’ers, een bovenschools bestuurder, een directeur, cultuurcoaches en coördinatoren cultuureducatie.

In een kennismakingsronde werd de eerste kennis gedeeld en visitekaartjes uitgedeeld.

Saskia van Dongen, professional in verandermanagement in onderwijs, gaf de deelnemers beknopte theoretische achtergrond over veranderingen en strategieën om deze te begeleiden. Ze hanteerde modellen uit het boek ‘Hoe krijg je ze mee? Vijf krachten om een verandering te laten slagen.’ Van Annemarie Mars (2016).

Jos van Dijk, directeur van basisschool ’t Harde en Harold Swinkels, directeur schoolbestuur Condor, vertelden hoe zij in de praktijk veranderingen op cultuureducatie hadden begeleid.

Jos is bezig geweest met de randvoorwaarden voor het creëren van draagvlak. Hij focuste op de motivatie van de leerkrachten en bewerkstelligde dit door hen ruimte en vertrouwen te geven. Ruimte geven en ruimte nemen zijn twee verschillende dingen, stelde Saskia. Ze vertelde over het konijn dat veel ruimte kreeg door een buitenren, maar veilig in zijn kleine hokje bleef. Pas nadat letterlijk de drempel verwijderd werd, maakte het konijn gebruik van de buitenren.

Harold vertelde hoe hij directeuren betrekt bij cultuureducatie. Door vragen te stellen laat hij de directies zien wat zij zelf al doen en haalt hij op wat directies nodig hebben om cultuureducatie vorm te geven op hun school.

In gespreksrondes stelden deelnemers vragen aan elkaar en werd er volop kennis gedeeld. Hoe maak je bijvoorbeeld de urgentie zichtbaar? Sluit je aan bij de 21th ct skills of niet? Dit leverde een mooie lijst met ‘gouden tips’ op waarmee deelnemers naar huis gingen.

  • Het is belangrijk om met scholen in gesprek over urgentie en ambitie
  • Ik heb bruikbare theorie opgedaan voor een themabijeenkomst met ICC’ ers
  • Verbinding is het toverwoord, de ambitie moet magnetisch zijn
  • Het is belangrijk om in gesprek en in verbinding te blijven
  • Subsidie is geen substituut voor reguliere bedrijfsvoering
  • De urgentie (de WHY) scherp op het vizier houden
  • Het proces is belangrijk en het is waardevol om hier tijd aan te besteden.
  • Weerstand leidt tot bewustwording en is een positieve kracht.

Maandag 30 september vindt een tweede bijeenkomst plaats over dit onderwerp.