Hoe werkt CMK in Gelderland

Scholen, culturele aanbieders en gemeenten werken samen aan beter cultuuronderwijs. Het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit is opgebouwd vanuit de dagelijkse praktijk. Vanuit de klas dus, want daar gebeurt het. De provincie Gelderland en het Rijk financieren deze samenhangende aanpak om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Dit programma, dat in 2013 begon, wordt tot en met de zomer van 2021 verdiept en verbreed en vanaf september 2021 opnieuw voor vier jaar voortgezet.

photo-stem.T4L-67

CMK 2021-2024 werkt aan:

 • De kwaliteitsverbetering van cultuureducatie op basisscholen en op scholen voor speciaal onderwijs.
 • Een duurzaam programma voor elke school waarin kwaliteitsverbetering van cultuureducatie centraal staat, passend binnen visie en mogelijkheden van de individuele school. Dit programma wordt ontwikkeld in samenwerking met de culturele omgeving van de school en is verankerd in het curriculum en het schoolbeleid.
 • Het bereiken van meer scholen met een achterstandsscore of scholen in gebieden met een cultuurarme omgeving.
 • Curriculumvernieuwing op het gebied van cultuureducatie, dit is een vast onderdeel in het projectplan van de school.
 • Deskundigheidsbevordering van leraren en educatief medewerkers.
 • Kennisdeling, zowel lokaal als regionaal.

Wat willen we in Gelderland?

Het accent ligt op kansengelijkheid. Waar je ook woont of op school zit, we werken aan goed cultuuronderwijs voor alle kinderen en jongeren in Gelderland. In het kader van kansengelijkheid onderzoeken we bovendien hoe we kinderen de kans kunnen geven aansluitend op binnenschoolse activiteiten door te stromen naar passend buitenschools aanbod. We kijken waar lokaal belangstelling is en of we hiervoor pilots kunnen ontwikkelen.

Route Cultuureducatie

De autonomie en ontwikkelvragen van de school komen in CMK 2021-2024 centraal te staan. Hiervoor ontwikkelde Cultuur Oost samen met 5 cultuurpunten een eenduidige, Gelderse werkwijze voor de begeleiding van scholen: de Route Cultuureducatie. Deze route is gebaseerd op ervaringen opgedaan in de afgelopen acht jaar CMK. Omdat de vraag van de school centraal staat en niet de route zelf, biedt dit ruimte voor eigen inhoud, lokaal opgedane expertise en een sterke focus op de individuele school. De school start na een intake vanuit de huidige situatie. Om inzicht te krijgen in waar je als school staat op het gebied van cultuureducatie en waar je binnen CMK 2021-2024 mee aan de slag wilt gaan, maken we gebruik van Evi 2.0, het instrument waarmee basisscholen cultuureducatie kunnen evalueren.

Meer over de Route Cultuureducatie

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

De school start na een intake vanuit de huidige situatie. Het maakt niet uit of je al eerder aan CMK deelnam, of een nieuwe school bent. Om inzicht te krijgen in waar je als school staat op het gebied van cultuureducatie en waar je binnen CMK 2021-2024 mee aan de slag wilt gaan, maken we gebruik van het landelijke instrument EVI. EVI brengt de volgende vier gebieden in kaart:

 1. Visie (op cultuureducatie)
 2. Deskundigheid (van alle betrokkenen bij cultuureducatie op school)
 3. Samenhangend programma
 4. Samenwerking (met je culturele omgeving)

De ontwikkelstappen verwerkt de school vervolgens in een eigen beknopt projectplan, dat de basis is voor CMK 2021-2024. Op basis van het projectplan ontvangt de school een financiële bijdrage voor de uitvoering ervan. De projectperiode duurt maximaal 4 jaar, met een tussenevaluatie van de benoemde ontwikkelwensen na twee jaar. Alle scholen worden begeleid, door een adviseur van Cultuur Oost, een lokaal Coördinatiepunt Cultuureducatie of een cultuurcoach. Hoe groot of hoe klein het projectplan is, hangt af van de ambitie van de school.

Welke scholen kunnen meedoen?

Alle basisscholen in Gelderland kunnen deelnemen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Scholen in de gemeenten Arnhem, Apeldoorn, Ede en Nijmegen doen mee via het CMK-programma in hun eigen stad. We onderscheiden drie groepen scholen:

 1. Nieuwe scholen in het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs
  In deze groep zien wij met name kansen voor de verbinding van cultuureducatie met achterstandsproblematiek. Dit hoeft uiteraard niet het geval te zijn, iedere school kiest immers zijn eigen ontwikkelpunten. Scholen uit gebieden met een cultuurarme omgeving nodigen we nadrukkelijk uit voor deelname.
 1. CMK-scholen die door willen gaan
  Deze groep noemen we de onderhoudsgroep. De begeleiding van deze scholen is aangepast op hun bekendheid met het werken binnen CMK. Ook deze scholen volgen de Gelderse Route Cultuureducatie en vullen EVI in, ter ondersteuning van de ontwikkeling die de school de komende vier jaar wil maken.
 1. PO-scholen en VO-scholen met een innovatievraag
  CMK 2021-2024 kent ook nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen een beperkt aantal scholen uit het voortgezet onderwijs deelnemen en is er de mogelijkheid om verbinding te leggen tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie (denk bijvoorbeeld aan Integrale Kindcentra en Brede scholen). Voor deze nieuwe mogelijkheden werken we met gerichte pilots. Heb je hier als school belangstelling voor, laat het ons dan weten!

Hoe doe je mee?

Laat ons weten of je interesse hebt om binnen CMK 2021-2024 aan de slag te gaan met cultuureducatie op jouw school. Doe dit via dit formulier. Daarna start het traject met een intakegesprek. Je kunt als zelfstandige school deelnemen, of gezamenlijk onder de vlag van een schoolbestuur, een lokale coördinator cultuureducatie of een cultuurcoach. Die keuze kun je ook later nog maken, onze adviseur kan je daarin begeleiden als je dat wil.

Naar het Aanmeldingformulier voor CMK 2021-2024

Retourtje Cultuur Gelderland

Als school wil je je leerlingen graag kennis laten maken met een zo breed mogelijk cultuuraanbod. Het bezoeken van een theater-, muziek-, of dansvoorstelling hoort daar natuurlijk bij. Maar met een hele schoolklas een van hun voorstellingen bezoeken in een theater is niet in een handomdraai geregeld. Het vervoer is duur, kost veel regelwerk en hoe bepaal je welke voorstelling het best bij jouw leerlingen past? Retourtje Cultuur Gelderland maakt een bezoek aan het theater toegankelijk voor alle kinderen in Gelderland en wordt uitgevoerd door Cultuur Oost in opdracht van provincie Gelderland.

Meer over Retourtje Cultuur Gelderland

Samenwerking versterken via lokale convenanten

De ontwikkeling van kinderen is gericht op hun functioneren in een toekomst waarvan we niet goed weten hoe die er uit gaat zien. Creativiteit, ondernemerschap en cultureel zelfbewustzijn krijgen meer aandacht in het onderwijs en cultuureducatie speelt een grotere rol. Culturele partners worden dan ook steeds belangrijker voor de scholen. Cultuuronderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, culturele instellingen en overheden. Met een lokaal convenant cultuureducatie maken deze partijen samen concrete afspraken over tijd, ruimte en middelen. Cultuur Oost begeleidt gemeenten in Gelderland bij de totstandkoming van een convenant.

Meer over convenanten cultuureducatie

Francien Simons

Door

Francien Simons

Francien is programmacoördinator van CMK Gelderland, in die functie faciliteert zij de basis voor goed cultuuronderwijs in Gelderland.

Stel een vraag